بخشی از برنامه 'پرگار' تلويزيون BBC در نقد سرمقاله آخرين شماره «عصر انديشه»

آينده اصول‌گرايى


عصر اندیشه 1395/04/09 04:41:00 عصر

جهت اطلاع| ويژه | سپاه هم بخش روشنفكری دارد، هم بخش سركوب/ اصولگرايان ميانه رو مستعد تحريف ميراث آيت الله خامنه ای در برابر رهبر بعدی هستند/ 'عصر انديشه' در تحليل ما نمی گنجد.

قسمت ١٣١ برنامه پرگار در تلويزيون بی بی سی فارسی به تحليل آينده اصولگرايی اختصاص يافت و پيرامون وب سايت 'ترجمان'، مجله الكترونيك 'انديشه مهر'، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، دانشگاه اديان مذاهب، مجله 'عصر انديشه' و ديگر نهادها و رسانه های جبهه فكری انقلاب اسلامی نيز بحث شد.

اگرچه قسمت عمده ای از اين بحثها و تحليل ها، هيچ نسبتی با حقايق موجود، سياستها و جهت گيری هاي اين رسانه ها و مراكز فكری ندارد و از مجموع آن شائبه نوعی از اختلاف افكنی در سطوح مختلفِ نيروهای انقلابی حس می‌شود، اما جهت اطلاعِ مخاطبان از روش های تحليل جريان‌های اپوزيسيون در حوزه انديشه و ديدگاههای تحليلگران ايرانی مقيم اروپا، بخشی از متن اين برنامه منتشر می شود. عصر انديشه ديدگاه های مختلف در خصوص اين برنامه را نيز منتشر خواهد كرد.

***

 

ياسر ميردامادی: اسم مدل سوم را سعيد حجاريان 'تئودموكراسی' گذاشته است... گرايشی به نوعی جريان اصولگرای تئودموكرات يا به تعبير من عقلگرا وجود دارد؛ اين جريان چهره سياسی ندارد يا در حال اخراج از اصول گرايان است؛ مثل 'سروش محلاتی' يا 'علي مطهری'. اگر 'عماد افروغ' شجاع تر بود می‌توانست سر سياسی اين جريان باشد. حلقه چهارشنبه های كيان در يك بزنگاه آقای خاتمی را پيدا كرد و نمود يافت. در مورد اين جريان می‌شود اينگونه فكر كرد.

بگذاريد يك سناريو عجيب بگويم كه ذهن را طوفاني كنم: اصلاح طلبان چه كار كردند؟ پس از اينكه دگرگشتي پيدا كردند، چهره آيت الله خمينی را بازسازی كردند و در واقع خمينی را در برابر خامنه ای ساختند. می‌شود فرض كرد كه بعد از فوت آيت الله خامنه ای، اگر يك چهره تندرو مثل صادق لاريجانی رهبر شود، بخشی از اصولگرايان ميانه رو با 'تحريف ميراث آيت الله خامنه ای' يك چهره ميانه رو از ميراث او در برابر رهبر بعدی ارائه دهند!

... سايت 'ترجمان' يك سايت روشنفكری است كه گروهی از بچه حزب اللهی های تحصيل كرده فلسفه غرب و آگاه به تحولات پشت آن هستند كه خيلی ظريف كار می كنند... يعنی سپاه يك بخشی برای سركوب دارد و يك بخشی برای روشنفكری!

نيما راشدان: من مدتهاست وارد اين بحث كه آيا اينها واقعيت است يا نه، نمی شوم. من می گويم خيلی هم خوب است، ادامه بديد، اما فكر نمی كنم چيزی از آنها در بيايد.

داريوش كريمی (مجری): يك مثال ديگر هم می شود زد آقاي ميردامادی! شما اشاره به يك وب سايت كرديد. يك نشريه مهم روشنفكری جناح راست (عصر انديشه) در سرمقاله اش كه پس از انتخابات مجلس نوشته شده، گفته كه تحولات سياسی اخير جامعه و دولت در جامعه ايران، جبهه فكری انقلاب را با پرسش‌های جدی و چالش‌های جديد مواجه كرده؛ يعنی سراسر سرمقاله نشان می‌دهد وضعيت خطير است و وقتی كه تحليل اين سرمقاله نويس را می خوانيم می بينيم كه راه حل ارائه نمی دهد. تكرار می‌كند كه يك رفرم متدولوژيك و تجديدنظر لازم است. می‌گويد نگاه و روشی لازم است كه ذهن تحليلگر ما را از چارچوب‌های سنتی رها سازد و... اما هرچه می‌خوانيم می بينيم كه هيچ 'پيشنهاد سياسی' ندارد. مملموس ترين چيزی كه در اين سرمقاله ديدم، اين نوشته بود كه در تشخيص دوست و دشمن باز بر مبنای شكاكيت‌های سنی عمل می‌كنيم و دافعه ما بر جاذبه مان می چربد، ولی در سراسر اين سرمقاله، نويسنده همه را شسته و گذاشته كنار. جالب است در اين نشريه كه ادعای روشنفكری دارد، البته روشنفكری مبارز، اينجا می بينيم كه نقاشی يك اسلحه، يك كلاشينكف است.

آيا از اين يك حاصل سياسی بيرون می آيد؟ در شرايطی كه هيچ راه حل سياسی ای نمی بينيد. اينكه يك وب سايتی در می آيد كه روشنفكری است يا از نظر بعضی ها ادعای آن را دارد، يا يك نشريه، اينها نتيجه سياسی می‌دهد؟

ميردامادی: ببخشيد! اجازه می‌دهيد من اين را پاسخ بدهم. 'پيام فضلی نژاد' و 'عصر انديشه' اتفاقا جز تحليل من نمی گنجد، در واقع كيهان دوم با رنگ و لعاب جديد است، اما سايت ترجمان می‌گنجد، سايت دين آنلاين می گنجد، نهادهای محافظه كاری مثل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، دفتر تبليغات و دانشگاه اديان و مذاهب می گنجد...

مجری: آيا واقعا از اينها يك جريان سياسی در می آيد؟

ميردامادی: چون پشتوانه نهادی فرهنگی و شاخ و برگ رسانه ای دارند، كاملا محتمل است كه در آينده 'سَرِ سياسی' خودشان را پيدا كنند... مجله 'انديشه مهر' از تئودموكراسی صحبت می كند... آن بخشی از سپاه كه آقای طائب است، يك بخش سپاه است، آن بخش ديگر هم كه از سايت روشنفكری اصولگرای مثل ترجمان حمايت می‌كند، بخشی ديگر از سپاه است. سپاه نه تنها در بدنه بلكه در راسش هم يك دست نيست.

تاریخ :

1395/04/09 04:41:00 عصر

نویسنده :

عصر اندیشه

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 18
جمعه , 02 فروردین 1398 , 15:40